In verkoop 34 woningen (fase 2a)! Plus laatste woningen en appartementen in fase 1! Interesse? Meld je aan als reserve kandidaat.

Willemskwartier

Proefsleuvenonderzoek Koning Willem II kazerne

september 15, 2021 | Nieuws | Willemskwartier

Rondom de te behouden gebouwen én bomen op het terrein van de Koning Willem II kazerne in Tilburg vindt op het moment inventariserend veldonderzoek plaats. Archeologisch onderzoeksbureau BAAC legt met een graafmachine maar liefst op 70 plekken in het plangebied proefsleuven aan. Deze sleuven hebben idealiter een afmeting van 4×25 meter. Rondom te behouden bomen hebben sommige proefsleuven een iets andere afmeting. Het machinaal afgraven gebeurt tot net boven het niveau waarop zich mogelijk resten kunnen bevinden. Daarna wordt met de hand voorzichtig verder opgeschoond. Verkleuringen in de gele zandgrond kunnen duiden op resten van bijvoorbeeld oude nederzettingen of grafvelden. De eventuele vondsten worden verzameld, sporen worden in kaart gebracht en ingemeten, en deels verder opgegraven.

Het plangebied heeft op basis van vooronderzoek een hoge verwachting voor archeologische resten van landbouwers (nederzettingsresten, graven, akkerlagen, karresporen, greppels e.d.) uit het neolithicum tot en met de volle middeleeuwen. Daarnaast geldt vanwege het gebruik als kazerne voor resten (bebouwingsresten, afvalkuilen, wapenopstellingen, schuilgelegenheden, loopgraven, oefenterrein e.d.) uit de Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog een hoge verwachting.

Waarom is het belangrijk dat er bij nieuwbouw archeologisch onderzoek wordt gedaan?

Archeologische vondsten en sporen bevatten veel informatie over ons verleden. Het Rijk en de gemeente Tilburg vinden het belangrijk dat deze informatie geraadpleegd kan worden. Dit betekent dat vondsten en sporen niet zomaar weggegraven of anderszins verstoord mogen worden.

Bovendien heeft Nederland in 1992 het Verdrag van Malta mede ondertekend. Dat Europese verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Het gaat om archeologische resten als nederzettingen, grafvelden en gebruiksvoorwerpen. Uitgangspunt van het verdrag is dat het archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt.

BPD en Synchroon ontwikkelen gezamenlijk de voormalige Koning Willem II kazerne tot een groene, inclusieve en gezonde stadswijk. Voordat op het terrein gebouwd gaat worden, is het van belang om archeologisch onderzoek te doen en het cultureel erfgoed in de bodem in kaart te brengen. Achter het monumentale gebouw aan de Ringbaan-Zuid en rondom de karakteristieke jaren ’30 gebouwen komen ca. 275 nieuwe woningen in zowel de koop-, als de huursector.